Kód oboru: 26-41-L/51

Délka studia: 2 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, výuční list

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubeni a rozšířeni je zaměřeno na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé široké oblasti elektrotechniky.

Absolvent je připraven tak, že je schopen vést výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikáni. Profil absolventa dotváří SOU podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků příslušných okresních úřadů práce a zaměstnavatelských svazů, se kterými je škola, realizující přípravu, v úzkém styku.

Po ukončení studia absolvent samostatně čte i náročná elektrotechnická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých bloků nebo prvků při montáži, výrobě či údržbě. Používá jednotlivé druhy technických výkresů a schémat, rozlišuje materiály a součástky z hlediska správné funkce.

Umí zvolit ucelené pracovní postupy a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách. Absolvent umí samostatné měřit elektrické i neelektrické veličiny, vstupní i výstupní hodnoty funkčních celků a samostatně vypracovávat protokol o měření.

Absolvent využívá zařízeni výpočetní techniky, běžná zařízení dorozumívací a záznamové techniky, zařízeni mechanizační a automatizační techniky. Všechny pracovní prostředky používá efektivně ke zvýšeni produktivity práce a v souladu s ekonomickými, energetickými a technologickými požadavky.

Absolvent oboru je schopen vykonávat činnosti ve smyslu vyhlášky ČUBP ČBÚ 50/1978 o odborné způsobilosti a výkladu k této vyhlášce.

Podle regionálních podmínek lze přípravu zaměřit tak, aby absolvent:

  • ovládal i náročné elektromontážní práce na technologických souborech v energetice, opravoval elektrická zařízení elektráren,tepláren, rozvoden a sítí, seřizoval a nastavoval složitá spínací zařízení s dálkovým ovládáním, signalizací, měřením a ochranou automatického zařízení. Oživuje a nastavuje zařízení pomocí přístrojů. Zná a řídící práce při montážích, generálních opravách a rekonstrukcích složitého elektrického zařízení. Při své práci se řídí předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých výrobnách, rozvodnách a na montážích.
  • Volil účelné pracovní postupy v souladu s technologickými požadavky i sled operací při montáži, údržbě a opravách elektrických strojů, přístrojů a zařízení. Dovede obsluhovat navíjecí stroje, zařízení pro montážní práce pro impregnaci, odstraňování izolací, pro pájení a svařování. Zjišťuje a odstraňuje závady, provádí revize, prohlídky, běžnou údržbu a opravy elektrických zařízení. Rozpoznává jednotlivé druhy elektrických zařízení (světelné, tepelné, určené k pohonu i řízení popř. k přenosu a zpracování informací aj.). Sestavuje rozvodná zařízení v sítích, rozvodech, el. stanicích a instalacích v místě potřeby. Určuje technologické postupy pro montáže a opravy el. strojů a přístrojů.
  • Prováděl náročné mechanické a elektrotechnické popř. elektromechanické práce spojené s montáží popř. výrobou , provozem, seřizováním, oživováním, diagnostikováním, opravami elektronických prvků a zařízení s oblasti spotřební a investiční elektroniky, měřící a řídící a s oblasti sdělovácí a zabezpečovací techniky. Absolvent samostatně měří parametry elektronických prvků, měří integrované obvody a speciální součástky. Zná základní pojmy číslicové techniky a funkce základních stavebních prvků číslicové techniky. Je schopen stanovit správný postup při oživení funkčních celků podle technické dokumentace.
  • Lokalizoval závadu na osobních počítačích typu PC IBM kompatibilních. Na základě znalostí rozhraní jednotlivých dílů a umí posoudit jejich vzájemnou kompatibilnost a optimální nastavení HW. Rozumí činnosti základních funkčních celků. Absolvent zná principy periferních zařízení (tiskáren, plotrů, jednotek CD, scannerů apod.. umí je instalovat, popřípadě opravovat. V oblasti SW absolvent umí systémy instalovat a konfigurovat na optimální výkon. Zná smysl a důsledky jednotlivých příkazů (souborů) operačního systému MS DOS, Windows popř. Unix. Umí využívat testovací a zkušební programy typu CHeckIt, Norton Utilities apod.

Absolvent dále zná zásady údržby a oprav psacích strojů, mechanických , elektrických a elektronických.

V oblasti reprografické techniky zná způsoby kopírování (přenosové i příméelektrografie, světlotisku apod.) černobílých i barevných předloh, analogovým i digitálním způsobem. Je obeznámen s činností kuvertovacích strojů, elektronických pokladen, skartovacích strojů, frankovacích strojů apod.

To jsou příklady možného zaměření výuky. Podle podmínek regionu a stavu trhu práce je však možno přípravu zaměřit na další elektrotechnické specializace. Vždy se rozšiřuje a prohlubuje již získané odborné vzdělání, a to hlavně v rozšíření teoretických znalostí a vybudování systému těchto znalostí na úrovni odpovídající úplnému střednímu odbornému vzdělání.

Zařazení absolventů:

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání.

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.

Hlavní partneři
Menu