Kód oboru: 64-41-L/51

Délka studia: 2 roky

Přijímací řízení: zdravotní způsobilost, výuční list

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru byl kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz byl také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

 • ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti, komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,
 • uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,
 • poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování, respektoval lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva, rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,
 • využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva pří řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i pří politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,
 • vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně
 • dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů, včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů
 • samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě
 • používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, k poznávání kulturního bohatství jiných národů i k vzájemnému porozumění a pochopení
 • uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích
 • rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky podle principů udržitelného rozvoje
 • chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty, jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost
 • usilovalo zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti, – uměl chránit zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

 • rozuměl základním ekonomickým pojmům a uměl je aktivně používat
 • chápal principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání
 • dovedl ručně a na počítači pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním účetnictví
 • orientoval se v soustavě daní a v jejich správě
 • vedl daňovou evidenci u osob výdělečně činných
 • z účetních výkazů zjišťoval informace o struktuře majetku a jeho zdrojích, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření
 • přesně a rychle dovedl psát na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou
 • ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a s multimédii
 • komunikoval pomocí elektronické pošty, vyhledával informace na internetu, ovládal práci s kancelářskou technikou
 • vyhotovoval na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě
 • využíval znalostí právních norem a dovedl s nimi pracovat
 • vyhledával příslušnou právní úpravu podnikání v zákonech nebo počítačových databázích
 • uplatňoval znalosti práva povinností zaměstnance a zaměstnavatele
 • uplatňoval efektivní marketingové strategie, prováděl marketingový výzkum, sběr a analýzu dat
 • dovedl pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky
 •  uměl vést jednání s obchodními partnery
 •  byl schopen doplňovat si průběžně znalosti s ohledem na zrněny v praxi, – dovedl pracovat podle principů udržitelného rozvoje

Možnosti uplatnění absolventů:

 • Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-­ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

   Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

 • Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.
Menu