Rezervační systém kurzů

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje těmto lidem kvalifikaci profesní nebo úplnou získat! Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou přípravu na zvolený obor. Stačí vykonat jednotlivé profesní kvalifikace (formou zkoušky), které opravňují k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu. V některých případech zaměstnavatelé nevyžadují úplnou kvalifikaci a stačí pouze získání některé z profesních kvalifikací. Naše škola své zaměstnance školí také dle zásad NSK a v případě přijímání nových pracovníků akceptujeme PK dle NSK.
Uvědomujeme si, že mnohé vědomosti, dovednosti je třeba získat a osvojit si pro úspěšné absolvování profesní zkoušky v rámci nějaké výuky. Naše škola nabízí a postupně s ohledem na zájem uchazečů bude nabízet vzdělávací kurzy, které budou tématicky zaměřeny na konkrétní profesní zkoušky tak, aby absolvent byl schopen tuto zkoušku úspěšně vykonat.

Bližší informace pro skupiny: Ing. Petr Orság (statutární zástupce ředitele)

Bližší informace pro jednotlivce: Vladimír Košnár (zástupce ředitele pro odborný výcvik)

Střední škola technická a obchodní,Olomouc, Kosinova 4 má Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR uděleny autorizace pro profesní kvalifikace:

Pro získání úplné profesní kvalifikace Elektrikář silnoproud (26-51-H/02):

  • Montér elektrických instalací (26-017-H)
  • Montér elektrických sítí (26-018-H)
  • Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)
  • Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)
  • Montér hromosvodů (26-021-H)

Na základě úspěšného absolvování výše uvedených pěti zkoušek z profesních kvalifikací má
absolvent možnost přihlásit se k vykonání závěrečné zkoušky a získat výuční list.

Další elektrotechnické profesní kvalifikace:

  • Montér slaboproudých metalických sítí (26-026-H)
  • Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (26-032-M)

Vstupní předpoklady:

Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením. Pro každou profesní kvalifikaci vyplněná přihláška.

Organizace:

Studium bude probíhat formou konzultací a samostudiem.

Zkoušky:

Po absolvování konzultací budou účastníci vykonávat zkoušky z profesní kvalifikace, která obsahuje ústní, písemné a praktické ověřování.V návaznosti na hodnotící standard příslušné profesní kvalifikace podává zkoušený pro každou odbornou způsobilost důkaz o jejím osvojení. Při ověřování kompetencí (způsobilostí) se bezpodmínečně postupuje dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, který definuje kritéria a způsoby hodnocení, taktéž organizační a metodické pokyny. Hodnotící standardy příslušných profesních kvalifikací jsou k dispozici na stránkách http://www.narodni-kvalifikace.cz

Menu