Spolek rodičů a přátel Kosinky (SRPK) je dobrovolným sdružením pedagogů, rodičů, zákonných zástupců žáků a zletilých žáků SŠTO Kosinova.

Účel spolku je vymezen stanovami. Základním programovým cílem je koordinace výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, aktivní spolupráce se školou a všestranná podpora školy v její činnosti nad rámec poskytovaný zřizovatelem. Spolek dále poskytuje finanční prostředky na akce pro žáky, podílí se na financování školních soutěží, volnočasových, kulturních, společenských a sportovních aktivit. Orgány spolku jsou výbor spolku a shromáždění zástupců tříd.

Mezi hlavní podpořené akce patří maturitní ples, lyžařský výcvik, turistický kurz, poznávací zájezdy do zahraničí a odborné exkurze, např. jaderná elektrárna Bukovany, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně a jiné a odměny za reprezentaci školy.
 
Spolek rodičů a přátel Kosinky
Kosinova 872/4
779 00 Olomouc
 
IČ: 144 51 085
ID datové schránky je: qktrewc
č. účtu: 131-1954230207/0100
 
Menu