Maturitní obory:

Telekomunikace

Mechanik elektrotechnik – výpočetní a elektronické systémy

Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik elektrotechnik – nástavba

Podnikání – nástavba

Učební obory:

Elektrikář – silnoproud

Spojový mechanik

Mechanik opravář motorových vozidel

Elektrikář – silnoproud, zkrácená forma

Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné ve školním roce 2021/2022 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Žádost lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

S ohledem na skutečnost, že pravděpodobně po prvním kole přijímacího řízení nebude počet odevzdaných zápisových lístků odpovídat povolené kapacitě počtu žáků v oboru DOPORUČUJEME, v případě nepřijetí žáka, podat žádost o odvolání.

Odvolání má smysl, protože ne všichni přijatí uchazeči mají úmysl nastoupit na naši školu a místa po nich se uvolní.  Odvolaní uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém byli tzv. „pod čarou“.

Případně máte možnost se přihlásit do dalšího kola přijímacího řízení, jakmile budou počátkem května vyvěšena kritéria přijímacího řízení na stránkách naší školy a zahájen příjem přihlášek.

(tzn. nová přihláška s daným oborem, klasifikace z předchozího studia + zdravotní posudek).

Hlavní partneři
Menu